top of page
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3


Information om Berit.ai hanterar personuppgifter

Denna information uppdaterades 19-04-2024.

 

Innehållsförteckning    

 

Inledning
Personuppgiftsansvarig

Behandling av dina personuppgifter

Dina rättigheter 

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Överföring till tredje land

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Ändringar

Hur kommer du i kontakt med oss?

 

Inledning


Vi värnar om din integritet och denna information har utformats för att informera dig om hur Ekroth AI AB (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt och vilka rättigheter du har när du eller det företag eller organisation du företräder efterfrågar eller köper våra tjänster och/eller produkter, när du eller det företag eller organisation du representerar tillhandahåller oss era tjänster och/eller produkter, när du besöker vår webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss. 

Om du har några frågor eller vill göra någon rättighet gällande är du välkommen att kontakta oss på enligt kontaktinformationen i punkt 9 nedan.

 

Personuppgiftsansvarig


Ekroth AI AB, 559462-2879, Fäladsvägen 16 262 61 Ängelholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i enlighet med denna information.

 

Behandling av dina personuppgifter

 

I tabellen nedan kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter utifrån de ändamål vi har identifierat. Vi beskriver ändamålet med behandlingen, dvs. varför vi behandlar dina personuppgifter. För varje ändamål framgår även vilka kategorier av personuppgifter vi kan komma att behandla för att uppnå ändamålet, vilken eller vilka lagliga grunder vi baserar behandlingen på och hur länge vi behandlar uppgifterna. 

 

 

 


 

Ändamål
Kategorier av Personuppgifter
Laglig grund
Lagringstid
För att kunna tillhandahålla tjänster och/eller produkter du som kund har efterfrågat.
Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och leveransadress. 
Faktureringsuppgifter. 
Uppgifter om ditt köp. Inloggningsuppgifter till vår webbplats.
Fullgörande av avtal med dig eller det bolag/organisation du representerar.
Under garantitiden och därpå följande 12 månader.
För att kunna administrera vår avtalsrelation med dig eller det bolag/organisation du representerar avseende tjänster och/eller produkter ni tillhandahåller oss.
Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och adress. 
Faktureringsuppgifter. Uppgifter om vårt köp.
Fullgörande av avtal med dig eller det bolag/organisation du representerar.
Under tiden vi har en aktiv affärsrelation med er och 12 månader efter senaste köp.
För att efterleva lagkrav, så som bokföringslagen och visselblåsarlagen.
Faktureringsuppgifter. Uppgifter om ditt köp. Uppgifter som framgår av en eventuell rapport om missförhållanden av allmänt intresse.
Rättslig förpliktelse.
Sju år. Uppgifter i rapporter behandlas endast så länge behovet kvarstår och som längst två år efter avslutat ärende.
För att hantera eventuella reklamations- eller garantiärenden.
Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och leveransadress. 
Uppgifter om köp.
Fullgörande av avtal med dig eller det bolag/organisation du representerar. Rättslig förpliktelse.
Under garantitiden och följande 12 månader.
För att kunna marknadsföra våra tjänster och/eller produkter samt verksamhet genom t.ex. utskick, hemsida, särskilda erbjudanden och via sociala medier.
Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och leveransadress. Uppgifter om köp. Uppgifter om din enhet, exempelvis IP-adress, när du besöker vår webbplats. Eventuella användarnamn på sociala medier.
För sådan behandling av dina personuppgifter använder vi den lagliga grunden berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna marknadsföra våra tjänster/produkter och vår verksamhet.
12 månader efter senaste köp
För att kunna tillhandahålla kundservice.
Kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och leveransadress. Uppgifter om köp.
Fullgörande av avtal med dig eller det bolag/organisation du representerar.
24 månader.
För att möjliggöra allmän kund- och leverantörsvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kund/leverantörs-analys, samt affärs-, metod- och produkt-utveckling).
Uppgifter om köp. Postadress.
Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten.
Tio år från dagen för uppdragets slutförande.
För att kunna administrera och genomföra en effektiv rekryteringsprocess samt för att nyanställa efter avslutad rekrytering.
Namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, foto, yrkestitel, nuvarande och tidigare arbetsplats, CV och andra ansökningshandlingar, information om hälsotillstånd (för det fall du uppger sådan uppgift) samt intyg, betyg, vitsord, omdömen och liknande.
Behandlingen sker med intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utvärdera dina meriter och personliga egenskaper i samband med beslut om rekrytering.
Tills rekryteringsprocessen är avslutad och tjänsten är tillsatt samt två år därefter. Om du samtycker till det kan vi spara dina ansökningshandlingar för kommande rekryteringar.
För att tillvarata och bevaka Bolagets rättsliga intressen.
Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress. Korrespondens. Uppgifter om köp. Uppgifter i ansökningshandlingar, foto, yrkestitel, nuvarande och tidigare arbetsplats, CV och andra ansökningshandlingar, information om hälsotillstånd (för det fall du uppger sådan uppgift) samt intyg, betyg, vitsord, omdömen och liknande.
Bolaget baserar sådan behandling på Bolagets berättigade intresse av att bevaka och tillvarata sin rätt i samband med en eventuell tvist.
Till dess att eventuell tvist är avslutad.

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålen och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på hur du som är kund eller leverantör till oss har kommit i kontakt med oss och vilken/vilka av våra tjänster och/eller produkter vi tillhandahåller dig eller det företag du representerar, eller vilken/vilka av era tjänster och/eller produkter som du eller det företag du representerar tillhandahåller oss.

För att möjliggöra för Bolaget att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte. 

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga kan det leda till att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den behandling av dina personuppgifter som vi utför. Här följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. 

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av samt innehålla information om ditt namn samt undertecknas av dig. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. 

 

Rätt till rättelse

Bolaget har huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter. 

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

  1. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
  2. om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;

  3. om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål;

  4. om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;

  5. om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler; eller 

  6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

 

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av lagkrav kommer vi att informera dig om detta samt tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften. 

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Bolaget tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

  1. om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
  2. när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med tillämpliga dataskyddsregler, men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och

  3. när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer vi endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi behandlar avseende dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format. Detta kan till exempel vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om vi har berättigade intressen till behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig om detta. 

 

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss. 

 

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har klagomål på Bolagets behandling av personuppgifter kan du vända dig till oss, på hej@berit.ai, och till svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomålet. Kontaktuppgifterna är följande: 

Webbplats: https://www.imy.se/   

Telefon: 08-657 61 00 

E-post: imy@imy.se 

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

 

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

 

Endast de personer på Bolaget som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till personuppgifterna. 

 

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Delning av dina personuppgifter till sådana utvalda tredje parter sker för att uppnå samma ändamål och med samma lagliga grunder som personuppgifterna samlades in för och med stöd av. Bolaget vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har listat de kategorier av mottagare som dina personuppgifter kan delas med:

 

Leverantörer och underleverantörer: Bolaget använder tredjepartsleverantörer för att hantera delar av verksamheten, t.ex. bolag som arbetar med teknisk support, drift av IT-system och marknadsföring. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer i samband med att de utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av sådana leverantörer ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna information. 

 

Banker och samarbetspartners: Bolaget delar dina personuppgifter med andra självständigt personuppgiftsansvariga såsom banker och samarbetspartners. Dessa mottagare hanterar och ansvarar självständigt för behandling av dina personuppgifter. 

 

Sociala medier: Bolaget använder sig av sociala medier. Vid användning av sociala medier samlas dina personuppgifter in och behandlas av dessa företag. Se respektive företags integritetspolicy för mer information. 

 

Myndigheter: Vi kommer även att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, som exempelvis Skatteverket, om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.

 

Bolaget vidtar i samband med delning av dina personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Våra utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt och för ändamål som följer av denna information. 

 

Bolaget kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med omstrukturering, försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av Bolagets aktier, tillgångar eller vår verksamhet i övrigt. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna information. 

Överföring till tredje land 

 

Som huvudregel behandlar Bolaget dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. I ett sådant tredje land gäller inte GDPR. Det innebär att du inte automatiskt har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR garanterar. Bolaget skyddar sina personuppgifter genom att antingen basera överföringen på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller på att vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Du kan läsa mer om vilka länder som anses ha adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens hemsida här. Mer information om standardavtalsklausuler hittar du här.

 

Vi genomför en riskbedömning innan en överföring sker och vi vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå. Vi överför så få personuppgifter som möjligt och anonymiserar om möjligt uppgifterna innan överföring. För närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar i det enskilda fallet, vänligen kontakta oss.

 

Följande mottagare utanför EU/EES kan komma i fråga: 

 

Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES. Det kan t.ex. handla om leverantörer av IT-tjänster. Här listar vi våra leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES.

 

Microsoft: Genom att använda tjänsten kommer dina personuppgifter att behandlas av företaget Microsoft Corporation. När Microsoft mottar dina personuppgifter kan personuppgifterna komma att överföras till bland annat USA. Du kan läsa mer om Microsofts behandling här och om deras överföringar till tredje land här

Google Workspace: Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av företaget Google LLC. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen samt tjänstens överföring till tredje land här.

 

Sociala medier: När du besöker, förekommer på eller på annat sätt använder Bolagets kanaler på sociala medier samlas dina personuppgifter också in och behandlas av det företag som äger respektive socialt medium. I samband med att dessa företag mottar dina personuppgifter via Bolagets kanaler kan personuppgifterna överföras till bland annat USA. Här listar vi de sociala medier Bolaget har kanaler på. 

 

Facebook och Instagram: Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här. För att läsa mer om tjänsternas överföring till tredje land och om standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här.

 

LinkedIn: Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Microsoft Corporation. Du kan läsa mer om Microsofts behandling här och om deras överföringar till tredje land här

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., vidtar Ekroth AI AB en rad tekniska och organisatoriska informations-säkerhetsåtgärder. Ekroth AI AB vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Vi tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet. 

 

Ändringar 

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna information när vi bedömer att det är nödvändigt. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga dataskyddsregler. Vidare kommer denna information att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet. Om vi vidtar större ändringar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

Hur kommer du i kontakt med oss?  

 

Om du har frågor med anledning av denna information eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med denna information eller om du vill anmäla överträdelse av denna information m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen hej@berit.ai.

Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
bottom of page